Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – projekty EFS

W związku z finalizacją działania funduszowego nr EUS/44 8 6 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania subwencji z Panatlantyckiego Priorytetu Spójności

Program debata podczas panelu obejmie poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)
 • Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia.
 • Ocena rezultatów wsparcia parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm
 • „Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków do Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce
 • Analiza sprawności wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Hotele NaKonferencje Menedżerskie
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie wczesnej identyfikacji barier – streszczenie
 • Ocena gotowości jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów (PO IiŚ, PO IG i PO KL)
 • Ocena zainteresowania i zdolności absorpcyjnych podmiotów aplikujących w ramach Działania 9.2, 9.3 wraz z analizą strategiczną kierunku wsparcia w ramach Działania 9.2, 9.3 w następnych latach wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim
 • Weryfikacja założeń Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Wpływ interwencji finansowanych w ramach Priorytetu XII PO IiŚ na osiągnięcie celów szczegółowych ww. Priorytetu
 • Badanie kadr medycznych uczestniczących w szkoleniach z zakresu skryningu raka piersi i szyjki macicy (4 edycje)
 • Ocena wpływu realizacji interwencji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podniesienie jakości zasobów ludzkich
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Projekt będzie przeanalizowany w aspekcie skuteczności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (identyfikacja wg PKD).:

 • Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych
 • Produkcja cementu
 • Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
 • Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
 • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: tatrzański oraz śremski

  Upoważnieni beneficjenci to: Guangzhou Fangcun Longxi Metal Products Factory, Elda Szczecinek Elektrotechnika S.A. , Kieleckie Kopalnie Kwarcytu w Wiśniówce S.A., Firma drogowa BITUMID, Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej „Ekran”, „LIGHT HOSTING” Marek Panek, Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc, eGazety Sp. z o. o., Hempel Manufacturing (Poland) , Maciej Borowik Plasticman, Stanusch Technologies , Wytwórnia Prefabrykatów Betonowych – PREFABRUK – A. Morawski, K. Morawska – Maga Spółka Jawna, KOMTEK Kominek Piotr, MDT-J.ZYCH, A.BUDYN SPÓŁKA JAWNA, Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Henryk Zielonka

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.