Spotkanie raportujące – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z raportowaniem projektu nr TNZ/52 7 2 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania wsparcia z Panatlantyckiego Programu Społecznego

Plan dyskusja podczas spotkania obejmuje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Uzupełnienie programu
 • Ocena wpływu wykorzystania środków zewnętrznych w latach 2000 – 2008 na zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ocena wpływu projektów dofinansowanych w ramach RPO WK-P na realizację celów Strategii Lizbońskiej
 • Ocena gotowości pomorskich uczelni do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów operacyjnych (PO IiŚ, PO IG, PO KL)
 • Analiza stopnia implementacji założeń EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Treningi Menedżerskie
 • Proces selekcji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Priorytet 1 i 3 z wyłączeniem Działań 1.6 i 3.4) – analiza statystyczna
 • Analiza zmian wprowadzonych do projektów własnych w ramach II Priorytetu ZPORR
 • Postrzeganie funduszy strukturalnych w Polsce
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Analiza postępów wdrażania POIiŚ 2007-2013 w kontekście identyfikacji niezbędnych zmian Programu z uwzględnieniem krajowej rezerwy wykonania
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • „Badanie ewaluacyjne ex-ante dotyczące oceny zapotrzebowania
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Projekt będzie przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w następujących dotowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Górnictwo gazu ziemnego
 • Produkcja wyrobów ogniotrwałych
 • Produkcja monet
 • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • Działalność obiektów sportowych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: lubelski oraz gołdapski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Mięsne „Meat” S.A. w upadłości, Fabryka Wódek Gdańskich w Starogardzie Gdańskim S.A., P.P.H.U. Autoloewen, „, TESAT Sp. z o.o. , Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Telekomunikacji w Szczecinie, 4Impression Agnieszka Dziurzańska, F.H.U. „Sprzętkom” Krzysztof Seweryn, INTERSTAL Alina Kozioł, LED Platform Sp. z o.o. , Suntech S.A., THINK POLAND , KTM TELEKOM Trzop Krzysztof, Visioon , Agnieszka Bobińska, Barbara Chmielewska prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „DEBET” AGNIESZKA BOBIŃSKA,BARBARA CHMIELEWSKA

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.