Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z zamknieciem projektu nr PDU/61 8 6 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania dotacji z Środkowoeuropejskiego Funduszu Oświatowego

Plan debata w czasie panelu obejmie wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)
 • Wpływ uzyskanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I i III ZPORR na lata 2004 – 2006 na wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach w województwie wielkopolskim.
 • Badanie wpływu funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego
 • Ewaluacja ex-ante projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
 • Analiza stopnia wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotele na Spotkania Integracyjne
 • Badanie dotyczące stworzenia systemu wskaźników dla oceny realizacji zasady good governance w Polsce
 • Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Slasku
 • Ocena systemu zarządzania Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na poziomie Priorytetów VI, VII, VIII, IX – komponent regionalny
 • Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
 • Opracowanie metodologii liczenia wskaźnika międzygałęziowej dostępności transportowej terytorium Polski oraz jego oszacowanie
 • Ocena zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL
 • Ocena stopnia realizacji celów Priorytetu V PO KL w kontekście tematyki i jakości wdrażania realizowanych w jego ramach projektów.
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Program zostany omówiony pod kątem skuteczności w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
 • Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
 • Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
 • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Włocławek oraz gdański

  Upoważnieni beneficjenci to: Koszalińskie Zakłady Piwowarskie „BROK” S.A., Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., Spomasz Żnin S.A., P.P.H.U. TOM-GRAN Mikołajski Tomasz, Katowicka Telewizja Kablowa sp. z o.o. , Internet Solutions Sp. z o.o. , Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, EMINUS knowledge management , HyperNET s.c. Marek Liszka, Łukasz Bobek, P.P.H.U. ,,Patric PATRYCJA WRÓBLEWSKA, Producent Sprzętu Sportowego PAJAK-SPORT Ewa Piątkowska-Pająk, TRAVEL CHECK , Centrum Badań DNA Sp. z o.o., Viki Hair Laboratorium Chemiczne s.c. Andrzej Byzdra, Maria Byzdra., PIELECH – M. PIELECH SPÓŁKA JAWNA

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.