Audyt projektu – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z audytem projektu nr WKM/83 9 2 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania wsparcia z Panatlantyckiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Plan dyskusja w czasie seminarium obejmuje wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Ocena naborów przeprowadzonych w 2008 roku i zakładanego wpływu ich efektów na realizację celów RPO WP
 • Ocena stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013
 • Analiza prawidłowości wskaźników w projekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • Analiza sprawności implementacji założeń EFS na przykładzie projektu podyplomowego Hotel na Gry Negocjacyjne
 • Analiza kryteriów wyboru projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Analiza systemu wskaźników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Badanie realizacji polityki horyzontalnej w zakresie równości płci w ramach Priorytetu II ZPORR (analiza porównawcza zapisów dotyczących parytetu płci, zawartych we wnioskach aplikacyjnych oraz sprawozdaniach z realizacji projektów)
 • Analiza efektów realizacji projektów w zakresie infrastruktury ochrony środowiska realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim (działania 1.2, 3.1, 3.2) wraz z rekomendacjami dla RPO woj. P
 • Komplementarność Projektów w Zakresie Infrastruktury Transporu drogowego realizowanych w ramach ZPORR oraz komplementarność projektów z zakresu infrastuktury Transportu Drogowego realizowanych w ramach ZPORR z innimi inicjatywami w tym zakresie.
 • Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstw, z wykorzystaniem środków EFS. Dotychczasowe doświadczenia z realizacji Działania 2.3 SPO-RZL 2004-2006
 • Przestrzenne zróżnicowanie dochodów i wydatków publicznych w Polsce w latach 2004-2005
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Grant będzie przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dofinansowanych branżach (systematyka wg PKD).:

 • Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
 • Produkcja włókien chemicznych
 • Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
 • Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
 • Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: krasnostawski oraz gostyński

  Upoważnieni beneficjenci to: Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „PROGRESS”, Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., Zakłady Aparatury Chemicznej „CHEMET” S.A., UNI-MED Zaopatrzenie Medyczne, Zakład Usługowo-Handlowy T-MONT Marek Mruk, Osiedlowa Telewizja Kablowa „ALBATROS” , BB Ventures Sp. z o.o.komandytowa, eZarządzanie Sp. z o.o., GETIONARY , MADKOM , POL-DRÓG OLEŚNICA SA, ThinkIT Sp z o.o. , BTL Zakład Enzymów i Peptonów, WODAMEX Sp. z o.o., Julianna Komoń, Jolanta Augustyniak prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą – Biuro Rachunkowe „PODATNIK” s.c.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.