Konferencja programowa – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z audytem przedsięwzięcia nr SMF/15 5 5 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania środków z Panatlantyckiego Priorytetu Pomocowego

Program debata podczas panelu obejmie wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)
 • Wpływ uzyskanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I i III ZPORR na lata 2004 – 2006 na wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach w województwie wielkopolskim.
 • Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego
 • Ocena gotowości pomorskich uczelni do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów operacyjnych (PO IiŚ, PO IG, PO KL)
 • Ocena jakości implementacji priorytetów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotel NaSzkolenia Biznesowe
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
 • Potrzeby instytucjonalnego systemu wdrażania funduszy strukturalnych w zakresie wsparcia eksperckiego na przykładzie Dolnego Śląska
 • Ocena systemu monitorowania i wartości wskaźników PO KL 2007-2013
 • Badanie beneficjentów POIiŚ: wskaźniki dla Planu Komunikacji: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów
 • Ustalenie sytuacji wyjściowej w odniesieniu do Działania III.1 RPO RPW – systemy miejskiego transportu zbiorowego (pierwszy etap ewaluacji Działania III.1 RPO RPW)
 • Typy projektów realizowanych przez uczelnie wyższe w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE oraz ich znaczenie dla wzmocnienia roli szkół wyższych i przygotowania ich do odgrywania kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej
 • Ocena zakresu i ukierunkowania Poddziałania 1.3.1. PO KL w kontekście efektów wcześniejszych działań na rzecz społeczności romskiej
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem skuteczności w następujących dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
 • Produkcja ceramicznych kafli i płytek
 • Produkcja sprzętu sportowego
 • Demontaż wyrobów zużytych
 • Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • Działalność agencji reklamowych
 • Opieka dzienna nad dziećmi

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Bydgoszcz oraz kolbuszowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Koszalińskie Zakłady Piwowarskie „BROK” S.A., Gdański Przemysł Drzewny S.A., F.H.U. ,,AUTO-ADAM”, Piedra Land Polska, Śląska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , Spółdzielnia Mieszkaniowa w Praszce , Balton Sp. z o.o., FANCYFON , Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Leuconoe Software and Hardware Michał Jany, PZ CORMAY , ZELMER , Krispol Sp. z o.o., Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GRAS Piotr Grabowski, Leszek Pęda

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.