Konferencja programowa – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z realizacją programu nr KCL/98 3 4 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania budżetu z Luksemburskiego Priorytetu Edukacyjnego

Porządek dyskusja w czasie panelu obejmie wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Ocena ex- ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”
 • „Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków do Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce
 • Pomiar skuteczności implementacji priorytetów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Sala konferencyjna Warsztaty w Mazurach
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania oraz przygotowania instytucjonalnego do wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Badanie stopnia poinformowania potencjalnych beneficjentów o możliwości pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
 • Trafność i skuteczność działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach PO KL, LRPO i PROW w kontekście zwiększenia aktywności Beneficjentów w sięganiu po wsparcie z Unii Europejskiej
 • Ocena działań informacyjno promocyjnych – IP MEN w ramach Priorytetu III PO KL
 • Ewaluacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce
 • Ocena bieżąca projektów w ramach Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR
 • Ocena realizacji wskaźników monitorowania dla komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Fundusz będzie przeanalizowany w aspekcie wpływu w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
 • Introligatorstwo i podobne usługi
 • Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
 • Zakładanie stolarki budowlanej
 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 • Działalność prawnicza
 • Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: mogileński oraz garwoliński

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Celulozowo-Papiernicze S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe „PREF-BUD” Sp. z o.o. , Firma Chemiczna „Dwory” S.A., ATAK.Z Tomasz Zawodniak, Ostrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa , CHANNEL Tomasz Makarewicz , CDE sp. z o.o. , CGS Drukarnia Sp. z o.o., HORIZONT DANIEL LISIŃSKI, LSI Software S.A., Paweł Rządkowski Studio Architektoniczne RP.81, VALUE BASED ADVISORS Sp. z o.o., FOSSE LIQUITROL POLSKA , LAFIT , Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.