Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z raportowaniem projektu nr XAA/19 2 2 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania kwoty pomocowej z Środkowoeuropejskiego Priorytetu Spójności

Porządek dyskusja w czasie warsztatu zawiera wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN
 • Komplementarność i synergia projektów realizowanych na terenie Polski Wschodniej w ramach programów operacyjnych polityki spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kontekście priorytetów Strategii Rozwoju Społeczno-gosporadcze
 • Udział i rola instytucji finansowych w realizacji działania 2.3 SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Efekty w zakresie innowacyjności – badanie oddziaływania projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 2.2.1 SPO WKP
 • Pomiar stopnia wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotele Na Szkolenia w Wieliczce
 • Badanie projektów pilotażowych PO KL
 • Problemy i bariery w realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Badanie punktów informacyjnych tworzących System Informacji o Funduszach Europejskich oraz działających w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Weryfikacja założeń Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Analiza wpływu projektów realizowanych w ramach Działania 1.5 ZPORR na rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
 • Wpływ projektów realizowanych w ramach działania 1.3.1. ZPORR na zwiększenie potencjału edukacyjno-badawczego szkół wyższych w województwie podlaskim.
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 w województwie pomorskim
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Grant będzie przeanalizowany pod kątem potencjału rozwojowego w następujących dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
 • Produkcja narzędzi
 • Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
 • Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport drogowy towarów
 • Działalność związana z reprezentowaniem mediów
 • Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: janowski oraz skarżyski

  Upoważnieni beneficjenci to: Foshan Nanhai Jinsha Shang”an Huashe Hardware Factory, Fabryka Maszyn Włókienniczych „Polmatex-Wolma” S.A., Zakłady Tworzyw Sztucznych „ERG” w Pustkowie S.A., Warszawska Spółdzielnia Handlowa „FALA”, Centrum Produkcyjno-Usługowe ANSAT Sp. z o.o. , PETROTEL Sp. z o.o. , Centrum Informatyki ZETO , DOMEL SP.Z O.O., Hybryd , NMG , Systemy GPS i IT Łukasz Tkaczyk, Zakład Poligraficzny „PAW-DRUK” Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością, e-Global Consulting Services Robert Koślicki, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ATEX” Makowski Adam

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.