Audyt projektu – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z realizacją działania funduszowego nr RLL/41 9 5 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania dotacji z Bałtyckiego Programu Społecznego

Porządek dyskusja w czasie spotkania obejmuje wymienione tu zespoły robocze:

 • Analiza wpływu warunków społeczno – gospodarczych na realizację w roku 2007 „Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”
 • Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski wschodniej.
 • Ocena rezultatów wsparcia parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm
 • Ocena realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce w połowie okresu programowania
 • Audyt stopnia implementacji celów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Sala konferencyjna Treningi w Katowicach
 • Identyfikacja barier w realizacji działań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 • „Ocena wdrażania i zarządzania Regionalnym Programem
 • Ocena satysfakcji wybranych grup klientów Departamentu ds. PO KL Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
 • Analiza i ocena procesu przygotowania i wdrażania projektów transportowych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim
 • Analiza postępów wdrażania POIiŚ 2007-2013 w kontekście identyfikacji niezbędnych zmian Programu z uwzględnieniem krajowej rezerwy wykonania
 • Badanie kadr medycznych uczestniczących w szkoleniach z zakresu skryningu raka piersi i szyjki macicy (4 edycje)
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL – badanie uczestników projektu Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Fundusz będzie omówiony pod kątem skuteczności w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Chów i hodowla bydła mlecznego
 • Wytwarzanie paliw jądrowych
 • Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
 • Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 • Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
 • Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
 • Działalność agencji reklamowych
 • Praktyka lekarska specjalistyczna

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: bialski oraz rawicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Janina Faron Przedsiebiorstwo Transportowe,,FAR-TRANS”, Rybnicka Fabryka Maszyn „RYFAMA” S.A., Instalbud Garden, Skład Medyczny Remedium, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , „KARLEN” spółka z ograniczona odpowiedzialnościa, C2C , DYWILAN , HOS – Spółka komandytowa, NEMESIS Creative Solutions, Sound of Music , Zespół Uzdrowisk Kłodzkich , HENDI POLSKA , MINE MASTER , APREO LOGISTICS S.A.

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.