Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr KAK/15 3 3 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania dotacji z Szwajcarskiego Trustu Infrastrukturalnego

Porządek debata w czasie panelu obejmuje wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Analiza i ocena spodziewanych efektów realizacji projektów w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim (działania 2.5, 2
 • Ewaluacja Działania 5.2 POIG – Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
 • Ocena jakości implementacji priorytetów EFS na przykładzie studium podyplomowego Ośrodek na Wyjazdy integracyjne w Sudetach
 • Proces selekcji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Priorytet 1 i 3 z wyłączeniem Działań 1.6 i 3.4) – analiza statystyczna
 • Ocena systemu wdrażania osi priorytetowych na poziomie regionalnym w ramach PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Badanie beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów.
 • Identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie projektów dotyczących ochrony przyrody (uszczegółowiony tytuł w raporcie końcowym: Ocena modelu finansowania ochrony przyrody w ramach POIiŚ oraz identyfikacja najlepszych praktyk w tym zakresie)
 • Ocena komplementarności i linii demarkacyjnej w zakresie działań dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego w ramach XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowsiko, programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych P
 • Typy projektów realizowanych przez uczelnie wyższe w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE oraz ich znaczenie dla wzmocnienia roli szkół wyższych i przygotowania ich do odgrywania kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 w województwie pomorskim
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Program zostany przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja odzieży skórzanej
 • Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
 • Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
 • Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport wodny śródlądowy pasażerski
 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: rawski oraz białostocki

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Aparatów Elektrycznych „APENA” S.A., BYK-MAZOVIA Sp. z o.o. , GAMBIT LUBAWKA Sp. z o.o. , Usługi Asenizacyjne i Transport s.c. Kamińscy, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie , NETIA S.A. , Asseco Poland S.A., EKO EXPORT, Internetowy Dom Mediowy , OPTEAM , Stanusch Technologies , WOOD-MIZER INDUSTRIES , Firma Produkcyjno-Handlowa Kano Mirosław Ośko, Zbigniew Tupaj, „Zakład Pralniczy PIWOWAR” , Polskie Centrum Marketingowe

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.