Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z realizacją działania funduszowego nr PIJC/84 8 3 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania budżetu z Środkowoeuropejskiego Funduszu Edukacyjnego

Program debata w czasie konferencji przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN
 • Ewaluacja przygotowania jednostek samorządu terytorialnego do aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 • Rodzaje projektów realizowanych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 i ich znaczenie dla rozwijania i prowadzenia działalności go
 • Regionalne wspieranie procesów innowacyjnych w gospodarce w oparciu o fundusze strukturalne
 • Analiza jakości implementacji celów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Ośrodek na Szkolenia w Sudetach
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania oraz przygotowania instytucjonalnego do wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Badanie opinii uczestników szkoleń realizowanych na zlecenie IZ POPT w 2009 r.
 • Ewaluacja Realizacji Planu Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 • Perspektywy rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce do 2014 roku w aspekcie realizacji Narodowej Strategii Spójności, celów dyrektyw odpadowych i wykorzystania środków funduszy strukturalnych
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006
 • Ewaluacja efektów działań informacyjno-promocyjnych dotyczących edukacji przedszkolnej realizowanych w ramach projektu ogólnopolskiej kampanii upowszechniającej model uczenia się przez całe życie
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Projekt będzie omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
 • Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
 • Produkcja gier i zabawek
 • ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Nowy Sącz oraz rawicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Huta „OŁAWA” S.A., Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych Instal S.A., LUBELLA S.A., „, Grodziska Spółdzielnia Mieszkaniowa , „METRUM CRYOFLEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA , Adam Morawski i Wspólnicy Kancelaria Prawna, Fakro PP spółka z ograniczona odpowiedzialnością , Hempel Manufacturing (Poland) , Megabajt sp. z o.o., PPHU Profit Sebastian Grzyb, Wrocławski Park Technologiczny S.A., Hasta , Megabajt sp. z o.o., COBERT sp. z.o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.