Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia przedsięwzięcia nr IJAK/31 3 8 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania środków z Amerykańskiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Agenda debata podczas spotkania przewiduje następujące grupy panelowe:

 • Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka
 • Ocena komplementarności działań na obszarach wiejskich podejmowanych w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Raport końcowy dotyczący wpływu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG
 • Audyt stopnia wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Hotel Na Treningi w Katowicach
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUALdla Polski 2004-2006” RAPORT KOŃCOWY
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Ocena szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach PO KL stosowanych w województwie dolnośląskim
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Badanie kadr medycznych uczestniczących w szkoleniach z zakresu skryningu raka piersi i szyjki macicy (4 edycje)
 • „Badanie ewaluacyjne ex-ante dotyczące oceny zapotrzebowania
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Fundusz będzie omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (podział wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów
 • Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
 • Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport kosmiczny
 • Działalność fotograficzna
 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: krasnostawski oraz policki

  Upoważnieni beneficjenci to: Guangzhou Yuanyi Jewellery Co. Ltd., „Wierzynek” S.A., Zakład Wapienniczy „Wojcieszów” Sp. z o.o., Ecowash Mobilna Myjnia Parowa, Firma Usługowo-Handlowa Telewizja Kablowa „KWIMAR” S.C., „PROGFIN” , BIDADARI , DOMGERARD , GridwiseTech , Linter , Storio sp. z o.o., Vulcan Power , HENDI POLSKA , OLIMP , I-Mar Przedsiębiorstwo Kamieniarskie, Antoni Młynarski

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.