Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z realizacją działania funduszowego nr UDC/11 1 8 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania wsparcia z Bałtyckiego Trustu Pomocowego

Plan debata w czasie seminarium obejmie poniższe grupy panelowe:

 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • „Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje
 • Badanie wpływu funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego
 • Badanie efektów netto projektów wspierających wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Audyt jakości wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotele na Szkolenia w Rzeszowie
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania oraz przygotowania instytucjonalnego do wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
 • na lata 2007-2013″
 • Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych zastosowanych przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Analiza i ocena znaczącego wpływu realizacji RPO WŁ na lata 2007-2013 na środowisko
 • Analiza wpływu projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanych w ramach I i III Priorytetu ZPORR na tworzenie miejsc pracy
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Fundusz zostany omówiony pod kątem efektywności w następujących dotowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Chów i hodowla owiec i kóz
 • Introligatorstwo i podobne usługi
 • Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
 • Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
 • Działalność agencji pracy tymczasowej
 • Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: chełmiński oraz pruszkowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o., Tarnowskie Zakłady Ceramiki Budowlanej S.A., AG Zavoli, KME, DIEGO, MWM, Ramed, Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Sieci Kablowej TV-SAT w Kozienicach , „TOPSIL” T.Padee, T.Mąka Spółka Jawna, AKCES NET , Delta Interactive Sp. z o.o., Grupa TS , KRESS-NET Krzysztof Rutecki, PROINTEGRA Sp. z o.o., „KAJ” STANISŁAW KAJDY , Darymex D.Gruca i R.Rączka Spółka Jawna, MULTIFINANSE , Zbigniew Kaim, Maciej Kaim prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „AUTO-SOLID”

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.