Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem przedsięwzięcia nr FLH/58 2 1 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania środków z Europejskiego Priorytetu Edukacyjnego

Porządek dyskusja podczas spotkania obejmie poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Ocena kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ
 • Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (9 rund ewaluacji on-going)
 • Audyt sprawności implementacji założeń EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Sala konferencyjna Szkolenia w Rzeszowie
 • Uzupełnienie programu ZPORR. Analiza poszczególnych działań ZPORR
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie wielkopolskim
 • Badanie stron internetowych instytucji tworzących system wdrażania PO i RPO w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013 I i II etap
 • Ocena działań informacyjno promocyjnych – IP MEN w ramach Priorytetu III PO KL
 • Ocena procesu zarządzania projektami infrastruktury transportowej w kontekście realizacji NPR 2004-2006
 • Wpływ funduszu Unii Europejskiej na saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych w Polsce
 • Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych pracowników zatrudnionych w sektorze MMŚP (w kontekście wdrażania Działania 8.1)
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Projekt będzie omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja masy włóknistej
 • Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
 • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport wodny śródlądowy towarów
 • Badanie rynku i opinii publicznej
 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: brzeski oraz tarnogórski

  Upoważnieni beneficjenci to: KLOSE – Gościcińska Fabryka Mebli Sp. z o.o., Tarnowskie Zakłady Ceramiki Budowlanej S.A., Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A., Usługi Asenizacyjne Andrzej Wyszomirski, Spółdzielnia Mieszkaniowa , Zakład Instalatorstwa i Teletechniki „ŁĄCZBUD” Sp. z o.o. , Centrum Hydrauliki Dirk Otto Hennlich Sp. z o.o., Fightclub.pl Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia , Invento Sp. z o.o., OKLAND sp. z.o.o, Softhis sp. z o.o., VISolution Wiktor Styś, Handel Polski , AHMA 2 MACIEJ ROGALA, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.