Audyt projektu – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z finalizacją działania funduszowego nr APO/93 3 9 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania budżetu z Amerykańskiego Priorytetu Edukacyjnego

Plan debata podczas spotkania przewiduje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Analiza aktywności samorządów gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych
 • Analiza dotychczasowego wdrażania działania 2.6 ZPORR w Małopolsce
 • Ewaluacja Działania 5.2 POIG – Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
 • Analiza efektywności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie studium edukacyjnego Ośrodki na Szkolenia w Rzeszowie
 • Badanie stopnia świadomości oraz potrzeb informacyjnych Polaków oraz partnerów społeczno-gospodarczych przed realizacją działań informacyjno – promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ocena dostępności beneficjentów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ocena systemu komunikacji, informacji i promocji
 • Trafność i skuteczność działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach PO KL, LRPO i PROW w kontekście zwiększenia aktywności Beneficjentów w sięganiu po wsparcie z Unii Europejskiej
 • Ocena działań informacyjno promocyjnych – IP MEN w ramach Priorytetu III PO KL
 • Analiza przyczyn nieubiegania się JST o dofinansowanie typowych inwestycji komunalnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
 • Raporty dla województw z badania beneficjentów ostatecznych Działania 1.2 oraz Działania 1.3 SPO RZL, którzy ukończyli udział we wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2006 roku
 • Proces zarządzania w projektach komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Grant będzie omówiony pod kątem analizy ex post w następujących dofinansowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Przetwórstwo herbaty i kawy
 • Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
 • Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Zielona Góra oraz oleski

  Upoważnieni beneficjenci to: Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „FOSFORY” Sp. z o.o., Elektrim Kable S.A., Zakłady Mechaniczne „GLIMAG” S.A., EcoPitStop Mobilna myjnia parowa, INSAT Spółka Cywilna , RAB-SAT Spółka Cywilna Zakład Instalacji Anten, BRESCH + Ewa Gąsiorek, D.A. Glass – Teodora Doros, GW Interactive Group sp. z o.o., MINDWIZARD , SAPICO A.KOPEĆ, P.CIOSEK, P.PIOTROWSKI, A.SAMOJEDNIK SPÓŁKA JAWNA, Zakłady Lotnicze Margański & Mysłowski , Fabryka Urządzeń Laboratoryjnych i Medycznych Polon-Poznań Sp. z o.o., ART–VIVRE, Ewa Maruszewska, Gabinet Stomatologiczny Kryszewska-Sawulska Małgorzata Barbara

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.