Audyt projektu – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr WDA/49 2 9 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania dotacji z Panatlantyckiego Programu Infrastrukturalnego

Program dyskusja podczas spotkania obejmuje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka
 • „Analiza przyczyn braku aktywności niektórych samorządów
 • Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach RPO WSL: Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów.
 • Ocena wpływu polityki spójności na wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw i gospodarki
 • Weryfikacja skuteczności implementacji celów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotele Na Spotkania team building w Mazurach
 • Funkcjonowanie systemu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – identyfikacja barier i problemów organizacyjnych
 • Ocena systemów kryteriów wyboru projektów (finansowych operacji) zaprojektowanych w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Identyfikacja barier w dostępie do środków finansowych z PO KL dot. projektów konkursowych w ramach priorytetów VI-IX – województwo świętokrzyskie.
 • Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
 • Ocena programów i projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Działania 3.3 „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” ZPORR. Wnioski na przyszłość
 • Analiza i ocena efektów realizacji projektów samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie regionalnych programów stypendialnych w ramach Działania 2.6 ZPORR i Poddziałania 8.2.2 PO KL
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Fundusz będzie omówiony w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
 • Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
 • Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
 • Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: zgorzelecki oraz piski

  Upoważnieni beneficjenci to: Śląska Fabryka Kabli S.A., ALSTOM T&D S.A. (d. REFA S.A.), LUSATIA Noble Mode S.A., Zakład Optyczny Michał Wieczorkowski, INTELKOM Telewizja Kablowa Robert Zbela , Telewizja Kablowa Słupsk Sp. z o.o. , BN FACTORY , Erontrans – Agencja Celna Sp. z o.o., Hostersi Sp. z o.o., Merchandising Team Kozicki Spółka Jawna, Piotr Knapik – FF, Wojas , Dom Samochodowy Germaz , ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY FREZWID SP.J., Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Ślusarstwo Produkcyjne i Usługowe Sławek Moczulski

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.