Warsztat unijny – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr PUB/19 6 5 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania wsparcia z Środkowoeuropejskiego Trustu Edukacyjnego

Program dyskusja w czasie seminarium przewiduje następujące grupy panelowe:

 • Analiza wpływu warunków społeczno – gospodarczych na realizację w roku 2007 „Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”
 • Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach działań 1.6, 1.8, 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
 • Ewaluacja ex-ante projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
 • Analiza jakości implementacji założeń EFS na przykładzie programu edukacyjnego Sale konferencyjne Spotkania team building w Lodzi
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Analiza zmian wprowadzonych do projektów własnych w ramach II Priorytetu ZPORR
 • Badanie realizacji polityki horyzontalnej w zakresie równości płci w ramach Priorytetu II ZPORR (analiza porównawcza zapisów dotyczących parytetu płci, zawartych we wnioskach aplikacyjnych oraz sprawozdaniach z realizacji projektów)
 • Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań – 2010
 • Identyfikacja najistotniejszych problemów i barier, które mogą wystąpić na etapie realizacji projektów w ramach V osi POIiŚ
 • Analiza i identyfikacja podmiotów podejmujących lokalne inicjatywy na terenach wiejskich
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL- badanie przedsiębiorstw uczestniczących w ponaregionalnych i zamkniętych projektów szkoleniowych
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Grant zostany omówiony w aspekcie wpływu w wymienionych nizej dotowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
 • Produkcja cementu
 • Produkcja baterii i akumulatorów
 • Demontaż wyrobów zużytych
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych
 • Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Chełm oraz m. Płock

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Mięsne – Spółka z o.o. w Inowrocławiu, Polskie Zakłady Zbożowe „PZZ” S.A., Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., Rolvet sp.j. Hurtownia Leków Weterynaryjnych, Telewizja Kablowa Spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp. Oddział w Stargardzie, „TVK” Dariusz Stefański , Apeiron Synthesis Sp. z o.o., f-time Tomasz Dobosz, Gamesball Sp. z o.o., MICROMEX Zakład Telekomunikacji i Systemów Mikrokomputerowych Andrzej Argasiński, PPHU Absolut Wojciech Pyzik, Tro Media Marcin Misztal, Antykwariat RARA AVIS s.c., Zuzanna Migo-Rożek, Iwona Błaszczyk, PHUP Agora Wojciech Pstrzoch, SAWIMED Sp. z o.o.

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.