Warsztat unijny – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z realizacją działania funduszowego nr LWY/77 1 3 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania dotacji z Środkowoeuropejskiego Funduszu Edukacyjnego

Porządek dyskusja w czasie spotkania obejmie wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Wpływ uzyskanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I i III ZPORR na lata 2004 – 2006 na wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach w województwie wielkopolskim.
 • Komplementarność wewnętrzna oraz zewnętrzna projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z projektami innych programów krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013
 • Wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej i technologicznej państwa. Rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w Polsce.
 • Audyt sprawności wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotel NaSzkolenia Integracyjne
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczacych z Instytucja Zarządzającą PO KL – raport końcowy
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VIII i IX PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Kampania promocyjna Funduszy Europejskich. Raport z badania jakościowego.
 • Ewaluacja systemu naboru, selekcji i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach przeprowadzonych w 2008 r. w ramach Priorytetu III PO Kapitał Ludzki
 • Analiza potrzeb potencjalnych beneficjentów XI Priorytetu POIiŚ w zakresie działań przewidzianych do realizacji w ramach Priorytetu z uwzględnieniem stanu infrastruktury społecznej w sektorze kultury
 • Ewaluacja projektów podnoszących jakość obsługi osób niepełnosprawnych poszukujących pracy wśród beneficjentów i uczestników projektów Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
 • Weryfikacja zakładanych wskaźników do Działania 2.3. PO KL „Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia”
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Program będzie przeanalizowany w aspekcie skuteczności w poniższych dotowanych branżach (systematyka wg PKD).:

 • Produkcja cukru
 • Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
 • Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: chełmiński oraz grajewski

  Upoważnieni beneficjenci to: Philips Lighting Poland S.A., Tomaszowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Biała Góra Sp. z o.o., Auto Service J&G, Kimborowicz Piotr, „SAT-KOL” Dochniak, Kunysz, Michalik , „CEMAT-SILICON” , AMP , DAILY GROUP Sp. z o.o. , Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Life IT sp. z o.o. , PURINOVA , Wydawnictwo Harmonia Józef Częścik, Ideo Sp. z o.o., Witowskie cieplice – miasteczko wodne , Śliwka Jolanta „Dalia”

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.