Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr OEL/78 8 3 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania subwencji z Luksemburskiego Funduszu Spójności

Agenda debata podczas panelu zawiera następujące zespoły robocze:

 • Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
 • Ocena spójności i komplementarności przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ocena absorpcji środków w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym
 • Pomiar efektywności implementacji priorytetów EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotel Na Kursy w Wieliczce
 • Ewaluacja systemu wyboru projektów
 • Ocena potencjału oraz stanu dotychczasowych prac w ramach jednostek ewaluacyjnych funkcjonujących w IZ oraz IP I i II stopnia w ramach NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013
 • Analiza systemu rozliczania wniosków o płatność składanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim
 • Ocena systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Ustalenie sytuacji wyjściowej w odniesieniu do Działania III.1 RPO RPW – systemy miejskiego transportu zbiorowego (pierwszy etap ewaluacji Działania III.1 RPO RPW)
 • Analiza i ocena znaczącego wpływu realizacji RPO WŁ na lata 2007-2013 na środowisko
 • Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych pracowników zatrudnionych w sektorze MMŚP (w kontekście wdrażania Działania 8.1)
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Projekt będzie przeanalizowany pod kątem wpływu w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Uprawa ryżu
 • Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
 • Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Przygotowywanie i podawanie napojów
 • Działalność w zakresie architektury
 • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: skierniewicki oraz Statki

  Upoważnieni beneficjenci to: „Elektromontaż” Gdańsk S.A., Mieleckie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A., Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS S.A., Usługi Asenizacyjne Tudek Jan, Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „Pomatik”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „SIARKOWIEC” , Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, e-Development Piotr Nadulny, INFULLMOBILE , NEWACCESS Kamil Nowotny , Promo Gifts sp. z o.o., Wuwer Sp. z o.o., 9.90 Public Relations Marcin Helbin , Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, P.P.H. KOSIEK Krzysztof Kowalski

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.