Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem projektu nr XUH/85 7 7 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania dotacji z Panatlantyckiego Trustu Społecznego

Plan dyskusja podczas panelu obejmuje następujące grupy panelowe:

 • Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r
 • Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia.
 • Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego
 • Ewaluacja Działania 5.2 POIG – Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
 • Analiza skuteczności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu podyplomowego Ośrodki na Szkolenia w Poznaniu
 • Proces selekcji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Priorytet 1 i 3 z wyłączeniem Działań 1.6 i 3.4) – analiza statystyczna
 • Analiza zmian wprowadzonych do projektów własnych w ramach II Priorytetu ZPORR
 • Znajomość i skojarzenia związane z logotypami NSS
 • Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań – 2010
 • Opracowanie metodologii liczenia wskaźnika międzygałęziowej dostępności transportowej terytorium Polski oraz jego oszacowanie
 • Ewaluacja sieci ROEFS
 • Wpływ funduszy unijnych na gospodarkę Polski w latach 2004-2020 (za pomocą modelu EUImpactMod)
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Fundusz zostany omówiony pod kątem analizy ex post w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Wydobywanie soli
 • Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
 • Naprawa i konserwacja maszyn
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
 • Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Nadawanie programów radiofonicznych
 • Badania i analizy techniczne
 • Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: grudziądzki oraz bytowski

  Upoważnieni beneficjenci to: SKF Fabryka Łożysk Tocznych S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe BESSA Sp. z o.o. , AUTO SERWIS – Instalacje Gazowe Arkadiusz Szynalski, ARKONA sp. z o.o., JIM-SAT Telewizja Kablowa Sp. z o.o. Oddział Łódź, Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Sieci Kablowej TV SAT Świerże Górne , Biblioteka Narodowa, Exception Tomasz Krobski, INEA S.A., MCR Corporation – Janina Mincer, Mincer Corporation Mona-Liza cosmetic France, PRINT DISPLAY (POLSKA) Sp. z o.o., Warszawski Uniwersytet Medyczny, EURO-TRADE Sp. z o.o. Sp. k., ZMM MAXPOL Andrzej Polak Zakład Pracy Chronionej, „Pro Regio” Witold Sartorius

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.